Algemene voorwaarden 

1 Bepalingen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge overeenkomst tot het aangaan van (of de intentie tot) een traject.

1.1 Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle therapie van praktijk Relatie in verbinding en daarmee verband houdende handelingen.

1.2 Bedrijfsomschrijving

Relatie in verbinding is de vrijgevestigde therapie praktijk van Angela Bouman en Hannie Vermeulen.

1.3 Werkzaamheden

De bedrijfsactiviteit betreft relatietherapie, voor mensen vanaf 18 jaar en ouder. 

1.4 Werkomschrijving

De therapeut verleent haar hulp op een verantwoorde methodische wijze middels het voeren van gesprekken.

2. Overeenkomst

2.1 Duur van de overeenkomst

De overeenkomst start bij aanmelding, schriftelijk of telefonisch. Het is altijd mogelijk om het traject per direct stop te zetten of op te schorten.

2.2 Juridische relatie

De juridische relatie tussen de therapeut en de cliënt betreft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Praktijk ‘relatie in verbinding’ levert een inspanning en er mag verwacht worden dat er zorgvuldig, integer en respectvol wordt gewerkt wat van een redelijk bekwame vergelijkbare professional conform de professionele standaard in vergelijkbare omstandigheden verwacht mag worden.

2.3 Verantwoordelijkheden

U draagt zelf de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over uw eigen gedrag en de consequenties hiervan.  De therapeut zal de therapie naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.4 Aansprakelijkheid

Praktijk ‘relatie in verbinding’ is nimmer aansprakelijk voor directe schade, indirecte schade, emotionele schade, financiële schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de therapeut.

2.5 Ziekte en overmacht

Bij ziekte van de therapeut wordt de cliënt zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Bij ziekte die, naar verwachting langer duurt dan enkele weken wordt in overleg naar een passende oplossing gezocht. Dan wel de opschorting of stopzetting van de therapie of een doorverwijzing naar een vergelijkbare collega praktijk.
Onze praktijk is niet aansprakelijk voor de geleden schade als zij niet aan de verplichtingen kan voldoen wegens overmacht. Overmacht betreft bijvoorbeeld ziekte, energiestoring, verkeersongeval en dergelijke tenzij dit aan de therapeut verwijtbaar is.

2.6  No show

Afspraken die niet binnen 24 uur, telefonisch, per sms of e-mail, zijn afgezegd door de cliënt worden in rekening gebracht, tenzij anders in overleg is overeengekomen.

3. Vertrouwelijkheid

3.1 Privacy

Alles wat u vertelt is vertrouwelijk. Zonder uw schriftelijke toestemming krijgt niemand informatie over u.

3.2 Dossiervorming

Van ieder gesprek worden schriftelijke aantekeningen gemaakt. Dit dient voor onszelf ter geheugensteun en betreft geen uitgebreide verslaglegging noch dossieropbouw. Deze aantekeningen behandelen wij zorgvuldig en worden vernietigd als het traject is afgerond. Eventueel e-mail, sms contact (of anders)  is strikt vertrouwelijk. Wij dragen er zorg voor dat zowel papieren, als op de computer opgeslagen aantekeningen en andere gegevens over de cliënt, goed worden beveiligd en niet toegankelijk zijn voor derden.

3.3 Klachten

Bij een klacht doet u er goed aan dit met ons te bespreken. Mochten we er niet uitkomen is mediation een optie.

Neem contact met ons op

Tel.nr.

Angela Bouman
0619204748

Hannie Vermeulen
0615127335

Email

info@relatieinverbinding.nl

Praktijkruimte

Van Gorcumstraat 22, Sommelsdijk.